VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti Divadlo HOGO FOGO s.r.o.

se sídlem: Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
IČ: 17067286

Dokument obsahuje:
Reklamační podmínky
Dodací a platební podmínky
Informace o ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání

________________________________________

 1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.hogofogo.cz. Tyto VOP upravují vztahy mezi společností Divadlo HOGO FOGO s.r.o.
IČ: 17067286, se sídlem Randova 3205/2, 150 00 Praha 5 (dále jen „Prodávající“), zapsaná v obchodním rejstříku, který je vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366070 a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 1. Definice

2.1. Prodávající

Prodávajícím je společnost Divadlo HOGO FOGO s.r.o.
IČ: 17067286, se sídlem Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
(dále jen „Prodávající“), zapsaná v obchodním rejstříku, který je vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366070.

2.2. Kupující

Kupujícím je osoba, která s Prodávajícím uzavírá kupní smlouvu. Kupující může být spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2.3. Kupní a spotřebitelská Smlouva
Kupní smlouva je smlouva uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím. Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající jsou spotřebitelskými smlouvami.

 1. Zpracování osobních údajů


  Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících je v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení") a s příslušnými zákony, které se týkají správy, zpracování a ochrany osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že
  Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka koupit) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, účelově a časově omezené, máte právo na výmaz, přístup, přenesení, změnu, opravu, námitku proti zpracování, omezení zpracování údajů a stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli úplně nebo částečně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Objednávka a uzavření Smlouvy


  Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém e-shopu.
  Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného produktu Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.
 3. Cena a platba


  Ceny uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u produktu v době objednávání Kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může produkt převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
  V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání produktu, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu na bankovní účet nebo dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Produkt zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: bankovním převodem, platební kartou, platbě kartou při osobním odběru.
 4. Dodací lhůta a podmínky dodání


  Prodávající splní dodávku zasláním produktu Kupujícímu, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu na příslušné stránce webových stránek.
  Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: vstupenka bude ve formě „e-ticket“. E-ticket bude zaslán na email uvedený v objednávkovém formuláři.
 5. Reklamační řád


  Při reklamacích se postupuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v úplném znění.
 6. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má Kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Ukončení Smlouvy

 9. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní Smlouvy odstoupit.
 10. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní Smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní Smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.
 9. Vstupenky a program

10.1

Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy –, a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

10.2

Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce 10.1. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení.

10.3

Při zrušení představení lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do sedmi (7) dnů po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. U vstupenek zakoupených kartou online probíhá vracení vstupného automaticky do 14 dnů od data oznámení zrušení představení pomocí návratové transakce prostřednictvím zabezpečené platební brány.

 1. Závěrečná ustanovení


  Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
  Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
  Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
  Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
  Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.
  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající v přiměřené rozsahu oprávněn kdykoliv jednostranně změnit s účinností oznámením Kupujícímu prostřednictvím emailu. Kupující je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti změny VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou. Po výpovědní dobu platí VOP v nezměněném znění. VOP pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.